خطا از من است، می دانم...

از من که سالهاست گفته ام "ایاک نعبد"، اما به دیگران هم دلسپرده ام ...

از من که سالهاست گفته ام " ایاک نستعین" ، اما به دیگران هم تکیه کرده ام...

خطا از من است، می دانم...