من می بافم! تو می بافی!

من برای تو کلاه تا سرت را گرم کنم!

تو برای من دروغ تا دلم را گرم کنی!