کاش می شد که به انگشت نخی می بستیم

تا فراموش نگردد که هنوز انسانیم!!!!