در زمین عشقی نیست که زمینت نزند ...

آسمان را دریاب...