یادمان باشد زنگ تفریح دنیا همیشگی نیست

 زنگ بعد حساب داریم