لری کینگ  مجری مشهور سی ان ان وقتی بعد از بیست و پنج سال داشت با میلیونها مخاطبش خداحافظی می کرد نکته ای گفت که  یک کلاس درس بود. گفت بهترین پرسش "چرا" است.

پیرمرد با تجربه توضیح داد وقتی از کسی می پرسی "چرا؟" نمی تواند یک کلمه ای جواب بدهد.  باید توضیح دهد و مخاطب را قانع کند. (استحضار دارید که برخی ها استاد پیچاندن جواب ها با قیافه حق به جانبند !).

دومین خوبی چراهم این است که مصاحبه شونده را مجبور به فکر کردن می کند.

 

 

به نقل از سایت کامران نجف زاده

http://www.najafzadeh.ir/