آقای + غصه نخور، پسته بخور.

آقای - برو بابا دلت خوشه ، پسته کیلویی ۱۰ هزار تومن …