عذرخواهی کرد با اینکه تقصیری نداشت چون اعتقاد داشت :

عذر خواهی همیشه بدان معنا نیست که تو اشتباه کرده ایی و حق با آن دیگری است ، گاهی عذر خواهی بدان معناست که آن رابطه بیش از غرورت برایت ارزش دارد.

 منبع :

ناشناس