به کودک فال فروشی گفتند چه میکنی ؟

کودک گفت: به کسانی که در امروز خود مانده اند ، فردا میفروشم ...