طاووس تا ابد طاووس است ! گرگ تا ابد گرگ است !

 انسان تنها مخلوقی ست که نمی خواهد همان باشد که هست . . .