موقع نمازش که می شد، فرشته چپ و راست، عزا می گرفتند که چه کنند؛ «تنها از تو یاری می خواهیم » را جزء حرفهای خوبش بنویسند یا جزء دروغهایش ...