ببینید حرف زدن چه چیز وحشتناکی است که بزرگترین احترام به هرکس این است که برایش یک دقیقه سکوت می‌کنند .

 

فریدون تنکابنی - یادداشت‌های شهر شلوغ - اندیشه‌ها