همه سعی خودم را کردم تا بفهمند، اما فقط خندیند...

چارلی چاپلین