اینقدر نگو اگر گذشت کنم کوچیک میشم،

 اگه با گذشت کردن کسی کوچیک میشد

 خدا اینقدر

بزرگ نبود ...