منتظران به هوش باشید

که حسین را منتظرانش کشتند ...