این همه خونی که دنیا در دل ما می کند

جای ما هر کس که باشد ترک دنیا می کند

هر زمان گویم که فردا ترک دنیا می کنم

تا که فردا می رسد امروز و فردا می کنم