آن قصر که با چرخ همیزد پهلو

 

 

 

 

آن قصر که با چرخ همیزد پهلو

                   بر درگه آن شهان نهادندی رو

 

دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای

                      بنشسته همی گفت که کوکوکوکو