شخصی می گفت من شانزده سال دارم .

بزرگی به او خرده گرفت که نباید بگویی شانزده سال دارم بلکه باید بگویی که دیگر آن شانزده سال را ندارم...

 

داستان عمر و سالهای از دست رفته ...