شاعری تازه کار که تظاهر به احساس می کرد گفت: دلم از آدمیان گرفته است....!
ظریفی  به شوخی گفت
: پس برو با " همنوعانت " بشین....!