در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی 

 یا رب ای کاش نیفتد به کسی کار کسی