من شنبه کفش واکس می زنم.

یکشنبه بساط پهن می کنم.

دوشنبه سیگار می فروشم

سه شنبه شیشه ی ماشین ها را پاک می کنم.

چهارشنبه فال حافظ می فروشم.

پنچ شنبه آشغال مقوا جمع می کنم.

جمعه به یاد درس و مدرسه می افتم.حیف که جمعه ها مدرسه تعطیل است