عینک نمی زد که نگن عینکیه .

یه روز چاله ی جلوی چشمش رو ندید و زمین خورد .

از اون روز به بعد چلاق صداش می کردند ....