گفت دیگه هرگز بر نمی‌گردم...

راه خودش و گرفت و رفت...

تا می‌تونست دور شد...

غافل از این‌که کره زمین گرد بود...