هیچکس تنها نیست ...

    همراه اول خدا

          هیچکس تنها نیست .....