از کسی پرسیدند:" چند سال داری؟"
گفت:« هجده، هفده، شاید شانزده، احتمالا پانزده...!
رندی گفت:« از عمر چرا می دزدی؟ این طور که تو پس پس می روی، به شکم مادرت باز می گردی!
مولوی، « مثنوی »