از چارلی چاپلین می پرسند : خوشبختی چیه ؟

 میگه خوشبختی فاصله این بدبختی تا بدبختی بعدیه