پیرزن 80 ساله ای از یک فروشگاه دزدی می کنه.وقتی میره پیش قاضی ، قاضی میپرسه :چی دزدیدی؟
پیرزن میگه:یک قوطی هلو
قاضی می پرسه که چرا قوطی هلو ها را دزدیدی و پیرزن جواب میده که گرسنه اش بوده
قاضی می پرسه چند تا هلو تو قوطی بوده و پیرزن میگه 6 تا
قاضی میگه پس تو را به شش روز زندانی محکوم میکنم
قبل از اینکه قاضی حکم را صادر کنه شوهر زن با صدای بلند از قاضی در خواست میکنه که یه چیزی بگه
قاضی میپرسه چی می خواهی بگی
شوهره میگه : زنم یه قوطی نخود فرنگی هم دزدیده