داشت تعریف می کرد:  ما ٧  نفر رفته بودیم به مسافرت که به وسیله دو نفر غارت شدند.» بعد که تعجب همه را دیدند، گفتند :« ما 7 تا بودیم «تنها» آنها دو تا بودند«همراه». بهشتی می گفت :« مواظب باشید، می خواهند شما میلیون ها باشید تنها، تا با چند نفر غارتتون کنند.»

منبع : صد دقیقه تا بهشت

به نقل از

http://bordbar2.blogfa.com/