درد من از حصار برکه نیست ...

درد من از زیستن با ماهیانی است که فکر دریا به ذهنشان خطور نکرده است ...