دوستی رو که مدتی بود ندیده بودم اتفاقی توی خیابون دیدم

سلام و احوالپرسی کردیم ازمن گله کرد و به شوخی گفت :

باز هم مرام تیرآهن ، یه مدت خبری ازش نگیری خودش زنگ میزنه ...

خندمون گرفت ...