زندگی یک بازی درد آور است ؛

    زندگی یک اول بی آخر است ،

زندگی کردیم اما باختیم ،

    کاخ خود را روی دریا ساختیم ،

لمس باید کرد این اندوه را ،

   بر کمر باید کشید این کوه را ،

زندگی را با همین غمها خوش است ،

    با همین بیش و همین کمها خوش است ،

خون دل خوردیم و شاکی نیستیم ،

    بر زمین خوردیم و خاکی نیستیم