در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است ؛

دلم برای رفیقان بی ریا تنگ است ...