کودک از مادرش پرسید : شب و تاریکی از کجا شروع میشه؟

مادر جواب داد: شب و تاریکی از جایی شروع میشه که آدمها چشماشون رو میبندند ...