گفت به لاک پشت نگاه کن ....

گفتم منظورت چیه ؟ ...

پس از کمی سکوت گفت : ببین تنها وقتی پیشرفت میکنه که سرش رو از لاک خودش بیرون میاره ...