آبها دو سوم زمین را فراگرفته اند ...

                        ماهی قرمز کوچک من !

                                  در این تنگ کوچک چه میکنی ؟!