سراپا خیسم

از عشق و باران

و نمیدانم در پاسخ شان چه خواهم گفت

اگر از من بپرسند

آستینت را

کدام یک تر کرده است؟........