وقتی فکر می کنی همه چیز پنهان است و هیچکس نمی تواند درون را ببیند به یاد داشته باش دوست عزیز من خدا می تواند

 وقتی به انتها می رسی و گمان می‌کنی کسی نیست تا صدایت را بشنود به یاد داشته باش دوست عزیز من خدا می تواند -

 وقتی گمان میبری کسی نمی تواند به خود واقعی درون تو عشق بورزد دوست عزیز من به یاد داشته باش خدا می تواند