ماهی در تنگ بود ...

    پرنده رو به او گفت :

          زندانت که سقف ندارد چرا پرواز نمیکنی ؟!