تمام اندوهت را به برگها بسپار

و آنگاه ...

شروع اولین شب پائیزیت به خیر ...