گفت :

   غم قفس به کنار

        آنچه که عقاب را پیر میکند،

                     پرواز زاغ بی سر و پاست  . . .