گناه را به گردن دنیا و دیگران نگذاریم,

 کوتاهی از همت و کوشش ماست