دختری میره پیش مادربزرگش و به شوخی میگه : مادربزرگ من هر دفعه از جلوی آینه رد میشم ، به خودم میگم چقدر خوشگلم ، آیا من گناه می کنم؟
مادربزرگ  هم با لبخند می گه : نه دخترم شما گناه نمی کنی ، اشتباه می کنی! و هر اشتباهی هم گناه نیست.