مردی داشت با اسبش شطرنج بازی میکرده یکی رد می شه میگه عجب اسب باهوشی!

مرد نگاهی به رهگذر میندازه و میگه هه !  زیاد هم باهوش نیست یک یک مساوی هستیم !