-باور دارم که خدا حتی برای لحظه ای نیز مرا تنها نمی گذارد.

 

-باور دارم که پدر و مادرم جز خیر خواهی من چیزی نمی خواهند.

 

-باور دارم که غرور بی جا تنها باعث درو شدن آدم های خوب از کنارم می شود.

 

-باور دارم که احترام به دیگران برای خودم نیز احترام می آورد.

 

-باور دارم که موفقیت از آن من است.

 

-باور دارم که حسادت به دیگران تنها مانع پیشرفت خودم می شود.

 

باور دارم که با خجالت کشیدن های بی مورد فرصت استثنایی زندگی خود را از دست می دهم.