به عقیده من اطباء به اندازه ما ژنرالها آدم می کشند موقعی که آنها در نتیجه جهل و اشتباه یا عدم معاینه دقیق عده ای را به آن دیار روانه می کنند به اندازه ی یک ژنرال خونسرد و بی قید هستند.

ژنرالی را می شناسم که در حمله به تپه ای هزار نفر را به کشتن داده و همین که پس از چند حمله آن را تصرف کرد به نقشه نگاهی کرد و با نهایت خونسردی گفت : این نبود ، تپه ای دیگر بود. این تپه بدرد نمی خورد ...

 

                                                            ناپلئون