پسرکی که باید صبح به مدرسه می‌رفت وقتی از خواب بیدار شد، شروع به گریه‌کردن کرد.

پدرش پرسید: چرا گریه می‌کنی؟

پسر: آخه دیشب خواب دیدم که مدرسه ما خراب شده.

پدر: خوب، حالا که می‌بینی خراب نشده و همه این‌ها یک خواب بود، پس چرا باز هم گریه می‌کنی؟

پسر: من هم برای همین گریه می‌کنم دیگه!