یادت باشه دنیا گِرده، هر وقت احساس کردی به آخر رسیدی

، شاید در نقطه ی شروع باشی.