قلمی از قلمدان قاضی ظالمی بر زمین  افتاد 

شخصی که آنجا حضور داشت گفت :

جناب قاضی کلنگ خود را بردارید

قاضی خشمگین پاسخ داد: مردک این قلم است نه کلنگ

تو هنوز کلنگ و قلم را از هم تشخیص نمی دهی ؟!

مرد گفت: هر چه هست باشد، تو خانه مرا با آن ویران کردی ...

 

"عبید زاکانی"

منبع : iranjoke.ir