من بر این عقیده ام که

 در این دنیا خوب بودن سهل ترین کار است

و نمی دانم که

چرا انسان

تا این حد با خوب بودن بیگانه است