مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد وقتی پولهارا دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید : آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم

سپس دزد اسلحه را به سمت مرد گرفت و او را کشت

او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟

زن پیشدستی کرد و پاسخ داد : نه قربان من ندیدم  ... اما شوهرم دید ...

 

 

با کمی تغییر به نفع مردان نیشخندمژهنیشخند